Sisseastimune gümnaasiumi

Tartu Annelinna Gümnaasiumi direktori 27. detsembri 2016 käskkirja nr 167 juurde

TARTU ANNELINNA GÜMNAASIUMI GÜMNAASIUMIASTMESSE VASTUVÕTU TINGIMUSED

  1. Tartu Annelinna Gümnaasiumis (edaspidi kool) luuakse gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustavatele isikutele õppekohti vastavalt Tartu Linnavalitsuse kinnitatud õppekohtade arvule.
  2. Koolis on võimalik õppida statsionaarses õppes ja mittestatsionaarses õppes. Mittestatsionaarses õppes õppijate õppekava koosneb kahest kohustuslikust osast: gümnaasiumi õppekava vähemalt 72 kursuse ulatuses ja kutsesuunitlusega õppeained Tartu Kutsehariduskeskusega koostöös loodud õppekava järgi.
  3. Kõikidele õpilaskandidaatidele luuakse sisseastumisel võrdsed tingimused. Kooli võetakse vastu õpilased, kes on sooritanud sisseastumiskatsed kooli poolt kehtestatud tasemel, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on vähemalt rahuldavad ja kes on läbinud vestluse vastuvõtukomisjonis.
  4. Gümnaasiumis esmakordselt õpinguid alustada sooviv isik registreerub kooli kodulehel vastuvõtukatsetele 15. veebruarist kuni 15. märtsini. Vastuvõtukatsed toimuvad kooli direktori käskkirjaga kinnitatud korras ja kuupäeval ajavahemikus 16. – 31. märts kooli ruumides aadressil Kaunase 68, Tartu. Katsetega seotud info on esitatud kooli kodulehel alates 15. jaanuarist.
  5. Vestlusele kutsutakse õpilased, kes on sooritanud katsed vähemalt kooli poolt kehtestatud miinimumtasemel. Vestlused toimuvad aprillikuu jooksul.
  6. Sisseastujaid teavitatakse otsusest kooli vastuvõtu kohta e-kirja teel hiljemalt 31. maiks.
  7. Gümnaasiumis esmakordselt õpingute alustamiseks esitab vastuvõetud õpilaskandidaat (alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja) taotluse e-keskkonna ARNO (http://www.tartu.ee/arno) kaudu või paberkandjal kooli kantseleisse ajavahemikus 15. – 28. juuni. Taotlusele tuleb lisada e-keskkonnas ARNO või tuua paberkandjal kooli kantseleisse:

7.1. õpilaskandidaadi isikut tõendav dokument (sünnitunnistus, ID-kaart või pass);
7.2. lapsevanema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või autojuhiluba);
7.3. arstitõend / tervisekaart;
7.4. õpilaskandidaadi põhiharidust tõendav dokument;
7.5. õpilaspiletile valge taustaga digitaalne foto (miinimumsuurus 600x800 pikslit).

  1. Gümnaasiumis õpinguid jätkata sooviv isik või alaealise isiku puhul tema vanem võib esitada vormikohase kooli vastuvõtu taotluse kooli astumiseks e-keskkonnas ARNO aastaringselt. Kui koolis on vaba õppekoht ja sisseastuja senised õpingud on ühildatavad kooli õppekava täitmisega, rahuldatakse taotlus. Taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest teavitatakse õpinguid alustavat isikut või alaealise õpilase puhul tema vanemat e-keskkonnas ARNO ja taotluses esitatud e-posti aadressil, kui taotluse esitaja on selleks nõusoleku andnud, või posti teel viie tööpäeva jooksul alates taotluse esitamise päevast.