Töötasustamise alused

Tartu Annelinna Gümnaasiumis rakendatakse töötajate palgamäärasid vastavalt Tartu LV ja Tartu Haridustöötajate Liidu vahel 19.01.2011 sõlmitud kollektiivlepingu tingimustele:

 1. noorempedagoog 621 eurot
 2. pedagoog 660 eurot
 3. vanempedagoog 751 eurot
 4. pedagoog-metoodik 907 eurot
 5. lisatasu klassijuhatamise eest 100 eurot.

Mitte-pedagoogiliste töötajate töötasus lepivad töötaja ja direktor kokku töötajaga töölepingu sõlmimisel.

Tartu Annelinna Gümnaasiumis makstakse töötajatele lisatasu vastavalt kooli eelarvevahendite võimalustele järgmiste tegevuste ja tööde eest (TAGi õppenõukogu otsus 20.10.2009 nr 7):

 • eestikeelse aineoppe korraldamine ja läbiviimine;
 • arenguvestluste ettevalmistamine ja läbiviimine;
 • ühekordne / lühiajaline tundide asendamine õppeaasta jooksul;
 • õpilasürituste korraldamine;
 • kooli esindamine õpilaste juhendajana vm viisil ülelinnalistel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel haridus- ja õpilasüritustel;
 • laiemat kandepinda omavate metoodiliste materjalide valmistamine ja metoodikate demonstreerimine (õppepäevade ettevalmistamine ja labiviimine koolis);
 • tulemuslik tegevus hariduslike erivajadustega õpilaste toetamisel;
 • kooli mööbli remont ja valmistamine;
 • kooliruumide korrashoid ja erihooldus (nt ruumide ja moobli desinfitseerimine gripiperioodil);
 • pikemas ajaperspektiivis ettenagelike ja kooli arengut toetavate juhtimisotsuste tegemine.

Lisatasu maksmiseks võivad kooli juhtkonnale teha ettepanekuid kõik kooli allüksused.